survival

вимова
n. przeżycie, przeżytek, ostanie się, przetrwanie, przetrzymanie

Приклади пропозицій

This medicine will increase the survival rate of the patients.
To lekarstwo zwiększy przeżywalność chorych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Baboons have a very complex system of relationships and communication, which is essential for their survival in the savannah.
Pawiany mają złożony układ stosunków wzajemnych i system komunikacji, co jest kluczowe dla przeżycia na sawannie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the short term, we must provide temporary incentives and financial support, through the European Investment Bank or other means, to ensure the survival and recovery of the sector.
W krótkim okresie musimy zagwarantować tymczasowe zachęty oraz wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub w inny sposób, aby zapewnić przetrwanie sektora i jego wyjście z recesji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They should have the opportunity to embark on further training or new training or to move to undertakings that have a chance of survival.
Pracownicy powinni mieć możliwość rozpoczęcia dalszego lub nowego szkolenia, albo możliwość przejścia do innego przedsiębiorstwa, które ma szanse na przetrwanie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Survival must definitely be given priority over any other investments, which can wait until better times.
Przeżycie musi uzyskać zdecydowane pierwszeństwo w stosunku do innych inwestycji, które mogą poczekać na lepsze czasy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The fight for cheap and safe food and for the survival of poor farmers requires a strong alliance of workers, farmers and the self-employed and grassroots power and a grassroots economy.
Walka o tanią i bezpieczną żywność oraz o przetrwanie dla ubogich rolników wymaga silnego sojuszu pracowników, robotników i osób samozatrudnionych, a także rządów obywatelskich i obywatelskiej gospodarki.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Fish stocks are fated to disappear along with those who depend on them for survival.
Zasoby rybne przepadną wraz z tymi, którym są niezbędne do przetrwania.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Furthermore, this is key for the survival of small businesses in the current economic climate.
Ponadto ma to zasadnicze znaczenie dla przetrwania małych przedsiębiorstw w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It should be noted that this sort of hunting is an historical element of their culture and cultural identity and is a source of income which contributes to their survival.
Powinniśmy tu zauważyć, że ten rodzaj polowania jest nie tylko historycznym elementem ich kultury oraz tożsamości kulturowej, ale też źródłem dochodu, co przekłada się na ich przetrwanie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If we take away their livelihood, they will have no chance of economic survival.
Jeśli pozbawimy ich źródła utrzymania, nie będą one miały szansy na przetrwanie.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

a state of surviving; remaining alive: living, life, subsistence, animation, aliveness, endurance
something that survives: continuance, usance, continuation, hangover, custom, holdover, usage
a natural process resulting in the evolution of organisms best adapted to the environment: selection, activity, action, survival of the fittest, natural process, natural selection, natural actiondictionary extension
© dictionarist.com