vital

вимова
a. życiowy, żywotny, witalny, niezbędny, konieczny, istotny, decydujący, podstawowy, kapitalny, zasadniczy, najwyższej wagi, związany z życiem ludzkim

Приклади пропозицій

Your help is vital to the success of our plan.
Twoja pomoc jest kluczowa dla powodzenia naszego planu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
No matter what you desire of life, other people's aims, ambitions and activities constitute vital obstructions along your pathway.
Niezależnie czego oczekujesz od życia, cele, ambicje i działania innych ludzi stanowią główne przeszkody na twojej drodze.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is vital from the point of view of accidents, and particularly single vehicle accidents.
Ma to ważne znaczenie z punktu widzenia zapobiegania wypadkom, zwłaszcza z udziałem jednego pojazdu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is the first paragraph of the proposed resolution, and it is vital, because the policies we are implementing depend upon it.
Tak właśnie brzmi pierwszy akapit proponowanej rezolucji i jest on bardzo ważny, ponieważ od niego zależy polityka, którą realizujemy w różnych obszarach.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That is why, Commissioner, it is vital that we change the numbers in our health cooperation.
Dlatego tak ważna jest zmiana danych liczbowych w naszej współpracy w zakresie zdrowia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This, in my opinion, is vital.
Kwestię tę uważam za decydującą.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, it is absolutely vital that we make this clear to Ukraine.
Jest jednak rzeczą absolutnie kluczową, abyśmy to uzmysłowili Ukrainie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Therefore, an especially vital part of the agreements is energy cooperation, which may involve transit countries like Belarus and Ukraine or exporting countries such as Azerbaijan.
Dlatego tak ważnym aspektem umów jest współpraca energetyczna, która może objąć kraje tranzytowe takie jak Białoruś i Ukraina lub kraje eksportujące takie jak Azerbejdżan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There are priority projects which are vital for dealing with the energy crisis: those in the Black Sea region and those using resources from the Caspian Sea area.
Istnieją priorytetowe projekty o decydującym znaczeniu dla rozwiązania kryzysu energetycznego: dotyczą one regionu Morza Czarnego i wykorzystania zasobów z obszaru Morza Kaspijskiego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
External energy security policy is vital.
Polityka zewnętrznego bezpieczeństwa energetycznego ma kluczowe znaczenie.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

urgently needed; absolutely necessary: indispensable, critical
manifesting or characteristic of life: live, alive
full of spirit: animated, full of life, lively, alive
performing an essential function in the living body: life-sustaining, essentialdictionary extension
© dictionarist.com