write down

вимова
v. nakreślić, zanotować, nakreślać

Приклади пропозицій

She always writes down every word her teacher says.
Ona zawsze zapisuje każde słowo swego nauczyciela.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Have you written down the phone number?
Zapisałeś numer telefonu?
вимова вимова вимоваu Report Error!
He wrote down the telephone number.
Zapisał numer telefonu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Please write down what he says.
Zapisz proszę to co mówi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Please write down the correct form of the verb.
Proszę wpisać poprawną formę czasownika.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Please write down questions.
Proszę napisać pytania.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Please write down the numbers using cyphers.
Proszę napisać liczebniki cyframi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I will write down your name and address.
Zapiszę twoje nazwisko i adres.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I wrote down every phrase in his speech that he stressed.
Zapisałem każde zdanie z jego wystąpienia, na które położył nacisk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I wrote down his phone number.
Zapisałem jego numer telefonu.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

put down in writing; of texts, musical compositions, etc.: note, transcribe, take down, dash down, put down, notate, write, dash off, set down, get down
reduce the estimated value of something: expense, write off, depreciate


dictionary extension
© dictionarist.com