conventional

вимова
a. convenţional, oficial, ortodox, uzitat

conventional

adj. conventional, nominal, hypocritical, artificial, sham
adv. conventionally

Приклади пропозицій

There can be no solution via terrorist acts, and there can be no solution via conventional military action.
Nu se poate ajunge la o soluţie prin acte teroriste şi nici prin acţiuni militare convenţionale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There has been a degree of unnecessary scaremongering in Britain about this report meaning 'the end of conventional agriculture as we know it'.
A existat un grad de panică inutilă creată în Marea Britanie cu privire la acest raport, prevestind "sfârşitul agriculturii convenţionale, aşa cum o ştim”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Union's dependence on imports of conventional sources of energy and on a limited number of suppliers represents a serious threat to our security, stability and prosperity.
Dependenţa Uniunii de importurile din surse energetice convenţionale şi de numărul limitat de furnizori reprezintă o ameninţare serioasă pentru siguranţa, stabilitatea şi prosperitatea noastră.
вимова вимова вимоваu Report Error!
European policies must encourage e-commerce as an effective alternative to the conventional method of doing business and as a way of boosting cross-border trade within the EU.
Politicile europene trebuie să stimuleze comerţul online, ca alternativă eficientă la cel clasic, şi ca modalitate de a stimula schimburile comerciale transfrontaliere în interiorul Uniunii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The approach proposed shows up unequal treatment for particular classes of installation, with a particularly restrictive approach to thermal energy plants using conventional fuels.
Abordarea propusă expune tratamentul inegal pentru anumite categorii de instalaţii, aceasta fiind deosebit de restrictivă în ceea ce priveşte centralele termice care folosesc combustibili convenţionali.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There is no doubt in my mind that the agreements are not conventional trade agreements as they have an intrinsically strong development dimension.
Din punctul meu de vedere, nu am nicio îndoială că acordurile nu sunt acorduri comerciale convenţionale, întrucât au o foarte puternică dimensiune internă legată de dezvoltare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
From our point of view these countries are not standard regions, they are not conventional states and they do not present typical problems.
Din punctul nostru de vedere aceste ţări nu reprezintă regiuni standard, nu sunt state convenţionale şi nu prezintă probleme tipice.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As Members of the European Parliament, we can offer an additional perspective in Middle East relations, as we can think and act outside conventional diplomatic channels.
În calitate de deputaţi în Parlamentul European putem oferi o perspectivă suplimentară pentru relaţiile din Orientul Mijlociu, deoarece putem gândi şi acţiona în afara canalelor diplomatice convenţionale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They reject the conventional wisdom of ever-closer union and want to see a looser, more flexible system of intergovernmental cooperation.
Aceştia resping înţelepciunea convenţională a unei Uniuni mai apropiate ca niciodată şi doresc să vadă un sistem de cooperare interguvernamentală mai liber, mai flexibil.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Google Books Project makes books available to a far wider readership than a conventional library would.
Proiectul Google Books pune cărţile la dispoziţia unui public mult mai larg de cititori decât ar face-o o bibliotecă obişnuită.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

following accepted customs and proprieties: conventionality, customary, stodgy, received, conventionalism, unoriginal, formulaic, convention, stuffy, formal
conforming with accepted standards: established, orthodox
represented in simplified or symbolic form: nonrepresentational, schematic, formal
unimaginative and conformist: unimaginative, buttoned-down, square, button-down, white-bread, stereotypic, straight, stereotyped, conservative, stereotypical
(weapons) using energy for propulsion or destruction that is not nuclear energy
in accord with or being a tradition or practice accepted from the past: traditional
rigidly formal or bound by convention: ceremonious, formaldictionary extension
© dictionarist.com