protected

вимова
a. apărat, protejat, aciuat

Приклади пропозицій

One has to protect his family.
Trebuie să îţi protejezi familia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'll protect you.
Te voi proteja.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We were trying to protect Tom.
Încercam să îl protejăm pe Tom.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The report mentions the need to protect not only consumers but also SMEs against unfair commercial practices.
Raportul menţionează nevoia de a proteja nu doar consumatorii, dar şi IMM-urile împotriva practicilor comerciale neloiale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It protects income and savings, helps to reduce the cost of financing, and encourages investment, job-creation and medium- and long-term prosperity.
Protejează veniturile şi economiile, ajută la reducerea costului de finanţare şi încurajează investiţiile, crearea de locuri de muncă şi prosperitatea pe termen mediu şi lung.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The main objective of this legislation should not be to exist per se but to protect consumers and companies.
Principalele obiective ale acestei legislaţii nu ar trebui să constea în existenţa lor în sine, ci în a proteja consumatorii şi companiile.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This proposal will save money that can subsequently be invested in research and technology to protect us more effectively against present and future threats.
Această propunere va economisi sume de bani care vor putea fi ulterior investite în cercetare şi tehnologie, pentru a ne proteja mai eficient împotriva ameninţărilor prezente şi viitoare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The EU must become a global leader and initiate strategies for protecting human rights worldwide.
UE trebuie să devină un lider mondial şi un iniţiator de strategii pentru apărarea drepturilor omului în lume.
вимова вимова вимоваu Report Error!
How, when trying to protect one's own civilians, is it possible to react proportionately if the other side is using its own civilians as human shields?
Cum este posibil să reacţioneze proporţional, un stat care încearcă să îşi apere proprii cetăţeni, dacă cealaltă parte îşi foloseşte proprii cetăţeni ca scuturi umane?
вимова вимова вимоваu Report Error!
We do, however, have the task of protecting it and defining its content and characteristics in order to defend it from external imitation and contamination that could damage its image and value.
Cu toate acestea, ne revine sarcina de a o proteja şi a-i defini conţinutul şi caracteristicile, pentru a o apăra de imitaţiile şi contaminările externe care ar putea să-i strice imaginea şi valoarea.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

kept safe or defended from danger or injury or loss: burglarproof, secure, bastioned, snug, shielded, invulnerable, moated, covert, weatherproof, battlemented, fortified, stormproof
guarded from injury or destruction: saved, preserved


dictionary extension
© dictionarist.com